Kişi Güvenlik Belgesi Nedir? Kimler Kişi Güvenlik Belgesi Almalıdır? Kişi Güvenlik Belgesi Nasıl Alınır?

a.Kişi Güvenlik Belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini sağlayan ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemenin bulunduğu Kontrollü Oda veya gizlilik dereceli projelerin yürütüldüğü Kontrollü Bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösterecek kuruluşlarda çalışan, kuruluş ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda durumu uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca tanzim edilir.

  1. Görevlendirilen kişinin nüfuz edebileceği en üst gizlilik derecesinin seviyesi, tanzim edilen Kişi Güvenlik Belgesinde belirtilir. Burada konu edilen şahıslar, savunma sanayii projelerinde görev üstlenecek/görevlendirilecek, proje üzerinde görüşme ve çalışma yapabilecek, proje toplantılarına veya gizlilik dereceli konuların görüşüldüğü brifing ve demonstrasyonlara katılabilecek kişiler veya bunların temsilcileridir.

c.Belgelendirme işlemleri, şahısların görev aldığı kuruluşların talebi ile başlatılabileceği gibi, Proje Makamının talebi ile de başlatılabilir. Kuruluş tarafından yapılan başvurularda, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi gerekli her personel listeye dâhil edilir. Gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz etmeyecek personel (5188 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilen güvenlik görevlisi, bahçıvan, temizlik görevlisi, yemekhane görevlisi, şoför, stajyer, bekçi, sağlık görevlisi, muhasebe personeli vs.) için gerekmedikçe başvuru yapılmaz.

ç.Bilmesi Gereken Prensibi gereği, Kişi Güvenlik Belgesi bulunsa dahi ilgisi olmayan şahısların gizlilik dereceli projelerde görev üstlenmesine veya gizlilik dereceli herhangi bir bilgi, belge veya malzemeye nüfuz etmesine müsaade edilmez. Güvenlik önlemleri ve gerekli kontroller, çalışmayı planlayarak yürüten, toplantı veya brifingi tertipleyen makamın sorumluluğunda alınır ve yapılır.

d.Çift vatandaşlığı olan şahıslardan ilk vatandaşlığı Türkiye Cumhuriyeti olmayanlar için Kişi Güvenlik Belgesi verilmez. İlk ülkesinden Kişi Güvenlik Belgesi veya muadili belgelerin alınması istenir.

e.Kuruluşlarca Tesis Güvenlik Belgesi alınan/alınacak tesislerinde Milli Güvenlik Makamı izni olmaksızın yabancı uyruklu personel çalıştırılmaz.

f.Kuruluşlarda çalışan yabancı uyruklu kişilerin kimlikleri ve varsa kendi ülkelerinin yetkili makamlarından alınmış Kişi Güvenlik Belgeleri veya muadili belgeler hakkında Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir. Bu bilgiler, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca, gerekli görülen durumlarda, zamana bağlı olmaksızın, uygun görülecek yollardan ve yerlerden araştırılabilir. Araştırma sonucunun olumsuz çıkması durumunda, derhâl ilgili kuruluş uyarılır, yabancı şahsın gizlilik dereceli projede görev alması ve gizlilik dereceli bilgi, belge veya malzemeye erişmesi engellenir.

g.NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi bulunan kuruluşlarcatalep edilen NATO gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgeleri, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığı adına Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca düzenlenir. Anılan Kişi Güvenlik Belgeleri yurt içi kullanım için geçerli olup, yurt dışı Kişi Güvenlik Belgesi ihtiyaçları, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığınca değerlendirilir.

ğ.Kişi Güvenlik Belgesine sahip personelin, her altı ayda bir olmak üzere, kuruluşlar tarafından adli sicil takibi yaptırılır (Adli sicil takibinde ilgili personelin “adli sicil ve arşiv kaydı” olmadığına dair yazılı beyanı yeterli kabul edilebilir.). Kişi Güvenlik Belgesine sahip personelin adli kovuşturmaya maruz kalması veya herhangi bir sebeple hüküm giymesi ve/veya adli sicil takibi sonrasında bir problemle karşılaşılması durumunda, bu durum ivedilikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bildirilir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının görüşü alınana kadar geçen süre içinde söz konusu personelin gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme ve projeye nüfuz etmesi engellenir.

h.Kişi Güvenlik Belgesinin süresinin dolması veya kişinin kuruluştan ayrılması durumunda, personelin sahip olduğu Kişi Güvenlik Belgesi, kuruluş tarafından, ivedilikle Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına iade edilir.

ı.Genel kurmay Başkanlığınca yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda Kripto Güvenlik Belgesi ile belgelendirilen kuruluş personeli için, güvenlik soruşturması yapılmaksızın Kişi Güvenlik Belgesi verilmesi hususunda Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı yetkilidir. Benzer şekilde Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca yaptırılan güvenlik soruşturması sonucunda Kişi Güvenlik Belgesi verilen personele, Kripto Güvenlik Belgesi verilmesi hususunda Genelkurmay Başkanlığı yetkilidir.

i.Tesis Güvenlik Belgesi başvurusunda bulunmayan kuruluşlar, Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapamaz. Kuruluşlar tarafından, Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi almak için eş zamanlı başvuru yapılır.

j.Kuruluşlarda ilk defa görevlendirilen personelden 3 aylık süreyi doldurmayanlar için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılamaz (Yönetici personel hariç).

  1. Kuruluşlar tarafından Mahalli Mülki İdareler nezdinde güvenlik soruşturması yaptırılarak işe alınan personelden güvenlik soruşturması sonucu olumlu olanlar ve yaptırılan güvenlik soruşturması üzerinden 6 ay geçmemiş olanlar için adli sicil belgesi ve güvenlik soruşturması sonucunu gösteren fotokopisi ile (aslının aynıdır onaylı) güvenlik soruşturması yaptırılmaksızın Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilebilir.
  2. Birden fazla kuruluşta hissedar ve yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunan kişilere sadece bir kuruluş üzerinden Kişi Güvenlik Belgesi verilir. Söz konusu Kişi Güvenlik Belgesi’nin diğer kuruluşlarda da geçerliliği Millî Güvenlik Makamınca kayda alınarak sağlanır.
  3. NATO ve/veya Millî gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi bulunan kuruluş personeline sadece Millî gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi, sadece NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi bulunan kuruluş personeline ise Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığı adına NATO gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesi tanzim edilir.
3 1 vote
Article Rating

Bunları da sevebilirsiniz

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Konuşmaya Başla
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?