Tesis Güvenlik Belgesi İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

(1) EK-A‘da örneği verilen onaylı protokol sureti (2 adet) ve protokolde belirtilen Ön İnceleme Ücreti (200 ABD Doları karşılığı TL.)’nin yatırıldığını gösterir makbuz veya onaylı sureti.

(2) Aşağıdaki konularla ilgili açıklayıcı bilgiler:

 • Şirketi/Kuruluşu idare ve temsil etmeye yetkili kişiler, gizlilik dereceli bilgilere nüfuza yetkili personel ve tesis güvenlik koordinatörünün kimlikleri ve T.C. Kimlik Numaraları.
 • Şirketin açık adı ve adresi, ana tesisin ve varsa diğer irtibat bürolarının adresleri.
 • Telefon, telex ve telefaks numaraları ile varsa e-mail adresi.

(ç) Ticaret sicil numarası, vergi numarası.

(d) Kuruluş tarihi ve kuruluş amacı.

(e) Kurucuların kimlikleri, hissedarları, denetçiler, vb.

 • Ana sözleşmesi, sermayesi.

(g) Hâlihazırda üstlendiği veya yer aldığı projeler.

(ğ) Son bilanço durumu.

(h) Güvenlik koordinatörü olarak teklif edilen kişinin kimliği.

(3) Şirketi/Kuruluşu idare ve temsil etmeye yetkili kişiler, gizlilik dereceli bilgilere nüfuza yetkili personelin Kişi Güvenlik Belgelerine (KGB) ilişkin başvuru evrakları;

 • Başvuru yapılan personelin isim listesi ve görevleri,

(b) Örneği EK-B‘de verilen formata uygun olarak hazırlanmış, başvurulan her bir personel için 3’er (üçer) adet hazırlanan Nüfus Cüzdanı Sureti ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (İstenilen bilgiler ve formdaki soruların yanıtları; kısaltma yapılmadan açıkça yazılır ve noksansız doldurulur. Formun her bir suretine 4,5×6 cm. ebadında son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılır. Fotoğraflar şirket/kuruluş yetkilisi tarafından onaylanarak mühürlenir. Formun fotokopiyle çoğaltılmış suretleri kabul edilmez.)

(c) Başvuru yapılan personel için Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınmış, 1 (bir) adet asıl 2 (iki) adet Şirket/Kuruluş tarafından “Aslı Gibidir” onaylı fotokopi olmak üzere toplam 3 (üç) adet Adlî Sicil Belgesi (Başvuru tarihinde Adlî Sicil Belgesinin tarihi 3 (üç) ayı geçmemiş olmalıdır.)

(ç) Başvurulan personele ait 2 (iki) adet 2.5×3 cm. ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli vesikalık (pul) fotoğraf.

(d) Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) alındıktan sonra Örneği EK-C‘de verilmiş formata uygun olarak her bir personel için hazırlanmış beyanname. (Beyanname iki nüsha olarak düzenlenip, belge tanzim edilen şahıslara imzalatılır ve onaylanır. Bunlardan biri Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) alınmasını müteakip MSB.lığına gönderilirken diğeri kuruluş güvenlik biriminde dosyada muhafaza edilir.)

(4) 5188 Sayılı Kanun kapsamında Özel Güvenlik Teşkilâtının oluşturulduğunu/uygulandığını gösterir belge.

(5) Tesis Güvenlik El Kitabı (1 adet). Bu kitapta, aşağıda ana başlıkları belirtilen hususların, EK-Ç ve EK-D’de yer alan denetim kriterleri dikkate alınarak nasıl sağlandığının açıklanması gerekmektedir;

 • Fizikî Güvenliğin Sağlanması,
 • Yangın Tehlikesine Karşı Güvenliğin Sağlanması,
 • Toplantı Odalarının Güvenliğinin Sağlanması,

(ç) Personel Güvenliğinin Sağlanması,

 • Evrak, Doküman, Malzeme Güvenliğinin Sağlanması,
 • Kontrollü Oda/Bölge Teşkili ve Güvenliğinin Sağlanması,
 • Bilgisayar ve OBİ Güvenliğinin Sağlanması.

(6) Çevre emniyet tedbirlerini gösterir kroki.

 • Yukarıda istenen tüm belgeler, üzerinde firmanın adı/ünvanı ve ” TGB Dosyası” yazılı siyah klasör içerisinde teslim edilecektir.

ç. Tesisin bağlı olduğu şirketin/kuruluşun sahiplerinin, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, genel müdür ve yardımcılarının ve gizlilik dereceli konulara nüfuz edebilecek yetkilendirilmiş diğer personelinin şahıs güvenlik belgesi düzenlemeye esas olarak güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının tamamlanması, TGB denetlenmesinin ön şartlarından biridir.

 1. Daha sonra; gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde olumlu kanaat hâsıl olduğu takdirde, İçişleri Bakanlığı ile koordineyi takiben Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla bir heyet teşkil edilir ve uygun bir tarihte tesis denetlenir.
 2. Denetim şirketin/kuruluşun güvenlikle ilgili uygulamalarının ve tesisin fizikî durumunun, gizlilik derecesini taşıyan bilgi ve malzemeyi korumak ve projeyi emniyetli olarak yürütmek bakımından yeterli olup olmadığı, şirkette/kuruluşta Tesis Güvenlik El Kitabında belirtilen hususların tamamının uygulanıp uygulanmadığı incelenir.
 3. Denetim heyeti tarafından, şirketin/kuruluşun almış olduğu güvenlik önlemlerinin yeterli bulunması durumunda, denetimi yapılan kuruluşa ve Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına (Dışişleri Bakanlığına) yazılı olarak “NATO GİZLİ” TGB için yeterli bulunduğu Protokol gereği 500 ABD Dolarıkarşılığı TL. belge tanzim ücretinin yatırılmasını müteakip belge tanzim edilebileceği rapor edilir.
 4. Firma /kuruluş, belge tanzim ücreti olan 500 ABD Dolarıkarşılığı TL.’nin yatırdığını gösterir dekontu ön yazı ekinde Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığına (Dışişleri Bakanlığına) ve MSB. Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderir.

ğ. “NATO/MİLLİ GİZLİ” TGB, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenerek firmaya gönderilir. Verilen belge, iptali gerektiren bir durumla karşılaşılmadığı sürece, 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

EKLER:

İstek ve Özellikler 1(EK-Ç)

 İstek ve Özellikler 2(EK-D)

5 1 vote
Article Rating

Bunları da sevebilirsiniz

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Konuşmaya Başla
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?