Üretim İzin Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Neler Yapılmalıdır. Adım Adım Süreçler Nelerdir

Savunma sanayiye son zamanlarda yatırımların artması ile birlikte Üretim İzin Belgesinin de önemi artmaya başladı. Bu makalemizde Savunma Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren firmaların Üretim İzin Belgesini neden alması gerektiği ve Üretim İzin Belgesini nasıl alacaklarını adım adım anlatıyoruz.

Üretim İzin Belgesi İçin Ön Kontroller Nelerdir.

Üretim izin Belgesi alınabilmesi için aşağıda tanımlanan adımları kontrol edebilirsiniz

Üretim İzin Belgesi alacak kuruluşlar Her Yıl yayınlanan kontrole tabi listede yer alan faaliyetlerden birini yapıyor olması gerekmektedir. Dosyayı indirip faaliyet alanınızı kontrol ediniz.  [wpdm_package id=’1420′]

 1. Üretim İzin Belgesi talep eden kuruluşların Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üreteceği tesisler, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca Üretim İzin Belgesi tanzim edilmeden önce veya eş zamanlı olarak 5202 sayılı Kanun kapsamında Tesis Güvenlik Belgesi, ilgili personeli ise Kişi Güvenlik Belgesi ile belgelendirilir.
 2. Kurulu durumda bulunan ancak savunma sanayii alanında faaliyet göstermek üzere iş değişikliği yapmak veya alt yüklenici olarak çalışmak isteyen kuruluşlar da Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından izin alırlar. Kontrole Tâbi Liste kapsamındaki malzemelerin üretimi ile ilgili olmayıp üretimi destekleyici nitelikteki hizmet üretimi kapsamına giren, malzeme taşıma, sigorta gibi üretime yardımcı faaliyetler için Üretim İzin Belgesi alınmasına gerek yoktur.
 1. Eğer kontrole tabi listede yer alıyorsanız ve Üretim İzin Belgesi almanız gerekiyor ise ilk aşama Tesis Güvenlik Belgesini almış olmanız gerekmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi Nasıl alınır merak ediyorsanız tıklayınız.
 2. Tüm bu şartları yerine getirdiyseniz Üretim İzin Belgesi alım aşamasına geçebilirsiniz.

Savunma Sanayi Üretim İzin Belgesi Nasıl Alınır? Başvuru Nasıl Yapılır? Hangi Belgeler Hazırlanmalıdır?

 1. Kontrole Tâbi Liste kapsamında üretim yapmak isteyen kuruluşlarca, EK-M’de yer alan yazı ile, bu ürünlerden hangisinin üretilmekte olduğu veya üretileceği hakkında bilgi verilerek izin talebinde bulunulur. 
 2. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılan inceleme sonunda, üretimi planlanan malzemenin Kontrole Tâbi Liste kapsamında olduğu belirlenirse kuruluştan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir. İzin talep eden kuruluş tarafından, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerden oluşan iki nüsha dosya hazırlanarak Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderilir. Belgelerin, yetkili kişiler tarafından onaylanmış fotokopileri de kabul edilir:
  • EK-N’de yer alan onaylanmış Üretim İzin Belgesi protokol sureti.
  • Protokolde belirtilen, ön inceleme ücretinin ilgili hesaba yatırıldığını gösteren makbuzun fotokopisi. (Ücretin hangi amaçla yatırıldığı makbuz üzerinde belirtilecektir.)
  • Üretimi yapılacak olan malzemenin, yürürlükte olan “Kontrole Tâbi Liste”nin hangi maddesi ve fıkrasına dâhil olduğunu belirtir bilgi. (Bu husus başvuru yazısında da belirtilerek, talep yapılacaktır.)
  • Tesis Güvenlik Belgesinin veya belge almak üzere yapılmış başvurunun bir sureti (üretimin yapılacağı tesise ait).
  • Üretimin yapılacağı kamu kurum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait tesisin;

(a) Ayrıntılı kurucu kimlikleri,

(b) Hissedarları ve hisse oranları, (Yabancı ortaklık varsa, hisse oranı ayrıca belirtilir.)

(c) Güncel tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi.

 • Varsa ISO ve/veya eşdeğer Kalite Sistem Belgesi.(Üretimin yapılacağı tesise ait.)
 • Varsa TSE veya TSEK belgeleri (Üretim İzin Belgesi talep edilen ürüne/ürünlere ait).
 • Güncel tarihli kapasite raporu (Üretim İzin Belgesi istenen malzemeleri ihtiva edecek ve üretimin yapılacağı tesise ait olacak şekilde).
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan ve yıllık vizeleri yapılmış Sanayii Sicil Belgesi.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alındığına dair taahhütname.
 • Üretilecek malzeme için kullanılacak olan mamul/yarı mamul malzemenin nereden tedarik edildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi. Üretilecek malzeme için alt yüklenici kullanılacak ise, alt yüklenicilerden alınacak malzeme veya hizmete ilişkin ayrıntılı bilgi.
 • Üretilecek malzemenin cins ve miktarı, işaretleme yöntemi, varsa stok numaraları.
 • Üretilecek malzemeye ait arz, talep, ithalat, ihracat, üretime ilişkin yaratılacak yurt içi katma değer, off-set öngörüleri ile varsa tespit edilen sektörel bilgiler. Lisans altında üretim veya araştırma-geliştirme yöntemlerinden hangisiyle üretim yapıldığı, üretim bilgilerine (Üretim/Teknik Bilgi Paketi) sahip olunup olunmadığı, sahip olunması hâlinde, söz konusu bilgilerin kaynağı (ARGE, Lisans, Know-how, Konsorsiyum vb.), istihdam durumu, (Çalıştırılan ve çalıştırılması muhtemel personel bilgileri-Mühendis/İşçi vb.) üretimde kullanılacak kritik alt teknolojiler, ürünün tamamı üzerinden kuruluşun yerli katkı oranı. (Üretilen ürüne ait yurt dışından tedarik edilen parça/malzeme listesi.)
 • Üretilecek her bir malzeme için ayrı ayrı üretim akış şeması.
 • Üretim İzin Belgesi talep edilen üründen daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer kamu/özel kuruluşlar ile yurt dışına üretim yapılmış ise bunlar hakkında açıklayıcı bilgi. (Üretim İzin Belgesi yenileme talebinde değerlendirilecektir.)
 • Üretim İzin Belgesi talep edilen ürünün üretileceği tesislerde, Türk Silahlı Kuvvetleri için herhangi bir konuda üretim yapılmış ise, yapılan ürünlerin cins ve miktarları hakkında bilgi. (Üretim İzin Belgesi yenileme talebinde değerlendirilir.)
 1. Kişi veya kuruluş ile Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının karşılıklı olarak yerine getirmeleri gereken hususları düzenleyen ve protokolde belirtilen hususlar, kuruluş yetkililerince koşulsuz kabul edilmelidir.

Üretim İzin Belgesi Verilmesi Süreci Nasıldır?

 1. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından, istenen bilgi ve belgelerin alınmasını müteakip ön inceleme başlatılır.
 2. Yapılan inceleme sonucunda kuruluş başvurusunun işleme alınmasının kararlaştırılması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ana platformlara yönelik olarak Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve varsa ilgili diğer makamların konuyla ilgili görüşü istenir.
 3. Alınan görüşün olumlu olması durumunda, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamının koordinasyonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin de katılımıyla oluşturulan bir heyet teşkil edilir ve üretim tesisleri denetlenir.

ç. Bu denetlemede, tesisin, 5202 sayılı Kanun kapsamında verilen Tesis Güvenlik Belgesi için aranan şartları taşıması gerekir. Gerektiğinde tesiste Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi denetimi bir arada yapılabilir. Tesiste; Kontrole Tâbi Liste kapsamında üretilecek malzemelere ilişkin üretim hatlarında kullanılan ve kapasite raporunda belirtilen teçhizat ve makina parkında bulunan makinaların tetkiki, üretimin lisans veya araştırma geliştirme ile yapılıp yapılmadığı, tesiste üretim esnasında kritik alt sistemlerin bulunup bulunmadığı, üretimdeki yerli katkı oranlarının belirlenmesi, üretimin sürekliliğine engel olma olasılığı bulunan darboğazlar, üretim akış şeması üzerinden üretimin izlenmesi veya gelişen teknoloji doğrultusunda bilgisayar ortamında üretimi gerçekleştirilen elektronik ürünlerin veya yazılımların ve benzeri hususların kontrolü yapılır.

 1. Teşkil edilen heyet tarafından, yapılan inceleme ve üretim tesislerindeki denetlemeler, MSB internet sayfasında yer alan Denetlemeye Esas Kontrol Formundaki hususlara göre yapılır ve sonuç formda belirtilir ve denetim heyetince imzalanır.
 2. Hazırlanan rapor, tespit niteliğinde olup Üretim İzni verilip verilmemesine ilişkin nihaî karar, Millî Savunma Bakanına aittir. Millî Savunma Bakanının onayının alınmasını ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı ile kuruluş arasında imzalanan protokolde belirtilen belgelendirme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığına dair makbuzun bir suretinin Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına ibraz edilmesini müteakip, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından EK-O’da yer alan Üretim İzin Belgesi tanzim edilir.
 3. Üretim İzin Belgesinin geçerlilik süresinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılacak ara denetimlerde Üretim İzin Belgesinin uygunluk durumu kontrol edilir. Kuruluş tarafından Üretim İzin Belgesinde yer alan malzemelerin üretiminin durdurulmasına karar verilmesi durumunda kuruluş tarafından Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına bilgi verilir, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak Üretim İzin Belgesi yeniden düzenlenebilir veya alınacak onayı müteakip iptal edilebilir.
 4. Yapılan inceleme ve denetlemede, kuruluşun verdiği bilgilerin doğruluğuna ya da üretimin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin bir uygunsuzluk belirlenirse, bu durum yazılı olarak kuruluşa bildirilir. Kuruluşun talep etmesi durumunda, tespit edilen hususların düzeltilmesi için, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından altı aya kadar ek süre verilebilir.

ğ. Ek süre verilen kuruluşun, eksikliklerini gidererek denetleme için hazırlıklarını tamamladığını Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına verilen süre içinde, ikinci denetleme için yatırılan ön inceleme makbuzu ile birlikte, yazılı olarak bildirmesi durumunda, ikinci defa belgelendirme maksatlı denetim icra edilir.

 1. İlk başvuru ile denetim sonrası bildirilen eksiklikleri bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre içinde gidermeyen veya ek süre (altı aya kadar) talep etmeyen kuruluşların Üretim İzin Belgesi başvuruları iptal edilir.

ı. İkinci denetlemenin de olumsuz sonuçlanması ve işlemlerin iptal edilmesi sonrasında kişi veya kuruluşun yeniden talepte bulunması durumunda konu, yeni müracaat olarak ele alınır.

 1. Üretim İzin Belgesi tanzim edilirken, Kontrole Tâbi Listede yer alan ilgili madde dikkate alınarak sadece üretim kabiliyeti bulunan ürünler veya ürün ailesi için üretim izni verilir. Üretim izni verildikten sonra eğer aynı madde kategorisinde kalınması kaydıyla kuruluş tarafından farklı model ve konfigürasyonda ürün üretilmesi planlanıyorsa, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına başvuru yapılarak yazılı izin alınır. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı, gerekli gördüğü takdirde, yerinde denetleme yapabilir. Üretim kategorisinin farklı olması durumunda yeniden Üretim İzin Belgesi için başvuru yapılır.
 2. Kontrole Tâbi Listede yer alan herhangi bir malzemeyi üretmek üzere izin alan kuruluşlar tarafından, Kontrole Tâbi Liste kapsamındaki aynı malzeme kategorisinde olmayan diğer bir malzemenin üretilmesinin planlanması durumunda; Üretim İzin Belgesinin yenilenmesi için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına müracaat edilir. Söz konusu müracaat, bu Yönergenin Üretim İzin Belgesinin verilmesine ilişkin hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 3. Denetim Heyetince yapılan üretim izni denetimlerinde kuruluşun üretim izni talep ettiği ürüne yönelik üretim dokümantasyonu, kalite planları ve dokümantasyonu, üretim prosesi ve yetenekleri, test ve doğrulama altyapısı ve yetenekleri, girdi kontrolü, alt yüklenici kullanım durumu ile kalibrasyon altyapısı ve yetenekleri ile izlenebilirlik konularında inceleme ve değerlendirmeler yapılır ve bu hususlar rapor ile kayıt altına alınır.
 4. 5202 sayılı Kanun kapsamında Tesis Güvenlik Belgesi olmayan veya Üretim İzin Belgesi denetimi ile birlikte yapılan Tesis Güvenlik Belgesi denetiminin sonucu uygun bulunmayan kuruluş için Üretim İzin Belgesi verilmez.

Ara Denetimler Var mı? Ne Kadar Sürede Ara Denetim Yapılır?

 1. Ara denetlemeler, Üretim İzin Belgesi olan ve savunma malzemesi üreten kuruluşların güvenlik uygulamaları ile üretim izni bulunan kontrollü ürünlerin üretilip üretilmediği ve kabiliyetin muhafaza edilip edilmediği hususlarının gözden geçirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı kontrol ve sorumluluğunda yapılan denetlemelerdir.
 2. Üretim İzin Belgesi verilen kuruluşlar, yılda en az bir defa veya Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca gerek görüldüğünde denetlenir. Bu denetlemelerde tespit edilen eksiklikler kuruluşa yazılı olarak bildirilir ve üç aylık süre sonunda doğrulama denetimi icra edilir. İlk defa üretim izni verilmesi esnasında raporla kayıt altına alınan hususların değiştirildiğinin tespit edilmesi ve anılan eksikliklerin kuruluş tarafından giderilmemesi durumunda Üretim İzin Belgesi Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca iptal edilebilir.

Üretim İzin Belgesi Denetiminde Neler Kontrol Edilir? Hangi Sorular Sorulacaktır?

Üretim İzin Belgesi Denetiminde Ekte yer alan kontrol formundaki sorularla karşılaşacaksınız. Burada sorulacak tüm soruları eksiksiz yerine getirmeniz gerekmektedir. Soruları görmek için ekteki dosyayı indiriniz. 

Üretim İzin Belgesinin İptali Veya Yeniden Düzenlenmesi Şartları Nelerdir?

 1. Kuruluş isminin değişmesi gerekçesiyle kuruluşun müracaat etmesi durumunda, mevcut belgenin kuruluşun yeni ismine göre yenilenmesi hususunda Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı yetkilidir. Tesisin yeri değişmemekle birlikte yerel idare tarafından yapılan düzenleme neticesi meydana gelen adres değişikliklerinde, denetim yapılmaksızın belge yeniden düzenlenebilir.
 2. Üretim İzin Belgesinin iptalini gerektiren hususlar şunlardır:
  • Millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık bakımından sakınca doğuran hâller.
  • İzinsiz olarak, diğer ülkelere ya da gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla, patlayıcı maddelerin veya Kontrole Tâbi malzeme listesinde yer alan diğer malzeme ve donanımın satışı veya bunlara ait teknoloji transferi yapıldığının tespit edilmesi.
  • Kuruluşun tasfiyesi veya iflâs etmesi.
  • Kuruluşun sahibinin değişmesi. (Hissedarlık yapısının %51 ve üzerinde değişikliğe maruz kalması.)
  • Kuruluşun sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının değişmesi hâlinde anılan personele yönelik Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinin olumsuz olması.
  • Tesisin yerinin değiştirilmesi.
  • Üretim faaliyetini etkileyen grev veya lokavt hareketleri.
  • Kuruluşun bağlı bulunduğu ana kuruluş veya şirket varsa, bununla ilişkisinde ortaklık veya statü değişikliği olması.
  • Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından gerçekleştirilen denetimde, kuruluş tarafından taahhüt edilen hususlara uymayan herhangi bir durumun tespit edilmesi.
  • Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında; tesiste, tesis güvenliğinin zafiyete uğradığı yönünde kanaat oluşması ve bunun bir raporla tespit edilmesi.
  • Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Ateşli Silahlar Protokolünde belirtilen işaretleme kriterlerinin yerine getirilmemiş olması.
  • Kuruluş tarafından üretim izninin iptalinin talep edilmesi.
 3. Kuruluş aleyhine, yürüttüğü faaliyetlerden dolayı yasal süreç başlatılması veya yasal olmayan bir faaliyet yürütüldüğüne dair alınan duyum/tespit üzerine idari soruşturma başlatılması durumunda, verilen Üretim İzin Belgesinin süreli veya süresiz olarak askıya alınması ve üretimin durdurulması hususunda Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı yetkilidir.

Üretim İzin Belgesi Danışmanlık Ücreti Ne Kadardır?

Danışmanlık Ücretlerimiz İçin Tıklayınız

Üretim İzin Belgesi Belge Ücreti Ne Kadardır

 1. Ayrıca, 500 TL tutarındaki inceleme ücretini, MSB.lığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C.Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR800000100100000350121009 sayılı hesabına yatırır ve makbuzun bir suretini, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderir. İnceleme ücreti, üretim izni dosyasının incelenmesi ve tesisin denetlenmesi için alınan ücrettir.
 2. Üretim izni dosyasının incelenmesi ve üretim tesislerinin denetlenmesi sonucunda; mevcut imkân ve kabiliyetleri yeterli görülürse Firma; belgelendirme ücreti olan 1000 TL tutarındaki meblağı, yukarıda belirtilen hesaba yatırır ve makbuzunu Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderir.

ç. Yapılan inceleme ve denetlemede, tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak firmanın talepte bulunması durumunda; Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamınca, ek süre verilebilir.

Üretim İzin Belgesi Belge Ara Denetim Ücretleri Ne Kadardır

 1. İkinci denetlemenin yapılabilmesi için Firma, bu protokolün 5.b. maddesinde belirtilen 500 TL tutarındaki inceleme ücretini, yukarıda belirtilen hesaba tekrar yatırır ve makbuzunu Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına gönderir. Test ve denemelerle ilgili her türlü masraf, Firma tarafından karşılanır.

Üretim İzin Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır

MSB Hizmet Standartlarına göre Üretim İzin belgesi verilme süresi şu şekildedir;

S.NU. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
6 Üretim İzin Belgesi (ÜİB) 5201 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği ile MSY.: 317-2(C) Sayılı Yönergede tanımlanmıştır 6 ay
4 2 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Konuşmaya Başla
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?